Дүрэм, журам

  Бүтээлийн чөлөө олгох журам /2001/

  ШУТИС-ийн дэд профессор, профессор цол олгох журам /2008/

  ШУТИС-ийн хүндэт цол олгох журам /2003/

  Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм /БСШУ-ны сайдын 2010.11.04-ний өдрийн 492 дугаар тушаал/

  ШУТИС-ийн Технологийн сангийн журам /2012/

  ШУТИС-д Эрдэм шинжилгээ, судалгааны төсөл, гэрээт ажил гүйцэтгэх журам /2012 он/

  ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн журам /2012/

  ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны төвийн нийтлэг журам /2012/