Хөдөлмөр эрхлэлт

Оюутны Хөдөлмөр Эрхлэлтийг Дэмжих  үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл, зөвлөгөөг хүргэх

Энэхүү үйл ажиллагаагаа дараах байдлаар хүргэж байна.

  Үүнд: