Хөтөлбөрийн хороо

Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны бүрэлдэхүүн

ШУТИС-ийн хөтөлбөрийн хорооны үйл ажиллагааг зохицуулах журам