Төгсөлтийн ёслолын ажиллагаа

2016-2017 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын төгсөлтийн ажиллагаа

2017-2018 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын төгсөлтийн ажиллагаа

2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын төгсөлтийн ажиллагаа

2019-2020 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын төгсөлтийн ажиллагаа

2020/2021 оны хичээлийн жилийн намрын  улирлын цахим төгсөлтийн ажиллагаа

2020-2021 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын  цахим төгсөлтийн  ажиллагаа