Эрдэм шинжилгээний хурал, семинар

Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл

2013 он Оюутны эрдэм шинжилгээний эмхтгэл № 6/139 дугаар 

2015 он Оюутны эрдэм шинжилгээний эмхтгэл № 1/180 дугаар

2016 он Оюутны эрдэм шинжилгээний эмхтгэл № 14/197 дугаар

2017 он Оюутны эрдэм шинжилгээний эмхтгэл № 13/218 дугаар

2019 он Оюутны эрдэм шинжилгээний эмхтгэл № 27/254 дугаар

2021 он Оюутны эрдэм шинжилгээний эмхтгэл № 21/03/280 дугаар

Бүтээлийн танилцуулга

2015 он оюутны бүтээлийн танилцуулга    

2016 он оюутны бүтээлийн танилцуулга

2019 он оюутны бүтээлийн танилцуулга