Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2021 оны А/135 дугаар тушааалаар батлагдсан "Өмчийн хэлбэр харгалзахгүй бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллага нь суралцагчийн сургалтын төлбөрт хөнгөлөлт үзүүлэх, дараагийн төлбөрт шилжүүлэх түр журам" -тай танилцана уу.
onon