ШУТИС-ийн “Хөдөлмөрийн дотоод журам”, “Өргөдөл гомдол хүлээн авч, шийдвэрлэх журам”-ыг танилцуулах, хэрэгжилтийг хангуулах сургалтыг зохион байгууллаа

ШУТИС-ийн захирлын 2022 оны 1 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/02 тоот тушаалаар батлагдсан ШУТИС-ийн “Хөдөлмөрийн дотоод журам”, ШУТИС-ийн захирлын 2022 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/106 тоот тушаалаар батлагдсан “ШУТИС-ийн өргөдөл гомдол хүлээн авч, шийдвэрлэх журам”-ыг танилцуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдүүлэх зорилгоор ЗХНГ-ын хуулийн зөвлөх Д.Одонтуяа, ЧХШҮА-ны ахлах мэргэжилтэн Г.Ганбилэг нар 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр бүрэлдэхүүн сургуулиудын захирлын туслах, сургалтын албаны ажилтнууд танилцуулга, сургалтыг зохион байгууллаа.