4. Эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааны чиглэлээр

  ШУТИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн дүрэм

  ШУТИС-ийн Эрдмийн ба хүндэт цол олгох журам

  ШУТИС-д судалгааны профессорын баг байгуулж, ажиллуулах журам

  ШУТИС-ийн технологийн сангийн журам

  ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн журам

  ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны төвийн нийтлэг журам

  ШУТИС-д эрдэм шинжилгээ, судалгааны төсөл, гэрээт ажил гүйцэтгэх журам

  ШУТИС-ийн технологи дамжуулах журам

  ШУТИС-ийн дэргэд гарааны компани байгуулж, ажиллуулах журам

  Авьяасыг дэмжих хөтөлбөр, авьяастныг дэмжих түр журам шинэ