link

4. Эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааны чиглэлээр

ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, инновацийн талаар баримтлах бодлого 

ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны журам шинэ

Бүтээлийн хуулбарлалтыг шалгах түр журам 

ШУТИС-д төсөл, гэрээт ажил хэрэгжүүлэх, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх журам

ШУТИС-ийн Барааны тэмдгийг ашиглах журам 

Төрийн өмчийн их сургуульд докторын дараах судлаач ажиллуулах нийтлэг журам 

ШУТИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн дүрэм 

ШУТИС-ийн Эрдмийн ба хүндэт цол олгох журам 

ШУТИС-д судалгааны профессорын баг байгуулж, ажиллуулах журам

ШУТИС-д судалгааны төв байгуулж, ажиллуулах нийтлэг журам 

ШУТИС-ийн технологи дамжуулах журам

ШУТИС-ийн дэргэд гарааны компани байгуулж, ажиллуулах журам

Авьяасыг дэмжих хөтөлбөр, авьяастныг дэмжих түр журам 

Профессор, багш нарын ажлын гүйцэтгэлийг кредитээр тооцож үнэлэх журам /2022/

Affiliated schools