7. Санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр

  ШУТИС-ийн санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам

  Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг

  Сургууль хоорондын кредитийн тооцоо хийх журам

  Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ үзүүлэх журам

  Зардлын норм шинэчлэн батлах тухай