link

7. Санхүүгийн үйл ажиллагааны чиглэлээр

  ШУТИС-ийн санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам

  Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг

  Сургууль хоорондын кредитийн тооцоо хийх журам

  Төлбөрт үйлчилгээний төрөл, төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох, эрх олгох тухай Шинэ 

  Төлбөрт үйлчилгээний төрөл, төлбөрийн хэмжээг батлах тухай

  Зардлын норм шинэчлэн батлах тухай

  ШУТИС-ийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх журам

  Санхүүгийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам Шинэ

Affiliated schools