Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн БАТС-ийн докторант На Рису  "Хятад, Монголын худалдааг таталцалын загвараар удирдах боломжийн судалгаа" (Research on border Trade between China and Mongolia under the Gravity Model)” сэдвээр 2023 оны 09 дугаар сарын 22 ны өдрийн 13 цагаас Менежментийн докторын зэрэг хамгаална.

Докторын зэрэг хамгаалуулах хурал ШУТИС-ийн 5-р байрны БАТС-ийн 411 тоот өрөө буюу Менежментийн Өв судлалын танхимд явагдана.