ШУТИС-Коосэн Технологийн коллежийн захирлын сонгон шалгаруулалтын зар
ЗАА

2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр

ШУТИС-Коосэн Технологийн коллежийн захирлын сонгон шалгаруулалтыг ШУТИС-ийн захирлын 2023 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/193 дугаар тушаалаар батлагдсан сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг “ШУТИС-Коосэн Технологийн коллежийн захирлыг сонгон шалгаруулах удирдамж”-ийн дагуу зохион байгуулна.

Нэг. Сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэнд тавигдах шаардлага:

ШУТИС-Коосэн Технологийн коллежийн захирлын албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шалгуур, шаардлагыг хангасан байх. Үүнд:

Боловсрол

Дээд, магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй

Мэргэжил

Боловсрол судлал, Инженер, Эдийн засагч, Менежмент

Мэргэшил

Захиргааны болон боловсролын удирдлагын асуудлаар мэргэшсэн

Туршлага

 • Их, дээд сургууль, боловсролын байгууллагад 8-аас доошгүй жил, үүнээс удирдах албан тушаалд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Хоёр. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

 • Төрийн албан хаагчийн анкет, зурагтай (Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 600 дугаар тогтоолоор баталсан анкет)
 • Шалгаруулалтад бүртгүүлэхээр бичгээр гаргасан хүсэлт
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар (Е-mongolia системээс лавлагаа авч болно)
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг (хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах)-ийн хуулбар
 • ШУТИС-Коосэн Технологийн коллежийн захирлын албан тушаалын тодорхойлолтод заагдсан ажлын туршлагыг хангасан тухай нотлох баримт (нийгмийн даатгалын дэвтэр, хөдөлмөрийн дэвтэр, албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал шийдвэр)-ийн хуулбар, лавлагаа
 • Бүтээлийн жагсаалт
 • ШУТИС-ийн хөгжлийн бодлого, стратеги төлөвлөгөөтэй уялдуулан ШУТИС-Коосэн Технологийн коллежийг хөгжүүлэх хөтөлбөр (тухайн коллежийн бүтэц, зохион байгуулалт, төлөвлөлт, хүний нөөц, санхүү, боловсролын үйлчилгээг үзүүлэх үйл ажиллагааг хэрхэн хөгжүүлэх, хүрэх үр дүн зэргийг агуулсан байна)
 • Шаардлагатай бол мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн хуулбар
 • “4 х 6”-ийн хэмжээтэй цээж зураг 2 хувь

Тайлбар: Дээр дурдсан баримт бичгийг нотариатаар баталгаажуулсан байхыг шаардахгүй бөгөөд баримт бичгийн үнэн зөвийг хүсэлт гаргасан иргэн өөрөө бүрэн хариуцна.

Гурав. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтийг хүлээн авах ба бүртгэх

 • Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн иргэн холбогдох баримт бичгийг ШУТИС-ийн хичээлийн төв байрны 211 тоот өрөөнд өөрийн биеэр хүлээлгэн өгнө.
 • Хүлээн авах хугацаа: 2023 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 09:30 цагаас 2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл
 • Холбоо барих утас: 99023533, 322393 (Ажлын цагаар)

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ