2. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний үйл ажиллагааны чиглэлээр

  ШУТИС-ийн Чанарын бодлого NEW

  ШУТИС-ийн баримт бичгийн боловсруулалт, бүртгэл, хяналтын журам NEW

  ШУТИС-ийн үйл ажиллагаанд шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам NEW

  ШУТИС-ийн Дотоод хяналт шалгалтын журам

  Чанарын менежментийн тогтолцооны гарын авлага NEW