link

2. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний үйл ажиллагааны чиглэлээр

   ШУТИС-ийн чанарын менежментийн тогтолцооны гарын авлага 

   ШУТИС-ийн Чанарын бодлого, зорилт 

  ШУТИС-ийн баримт бичгийн боловсруулалт, бүртгэл, хяналтын журам 

  ШУТИС-ийн Дотоод хяналт шалгалтын журам

Affiliated schools