Гадаад багш, мэргэжилтэн урьж ажиллуулахад шаардагдах материал, виз болон бусад мэдээлэл