Газрын тос-2020 эрдэм шинжилгээ, онол-практикийн XXVI олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүлэл хүлээн авна