ШУТИС-ийн бакалаврын элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна.

Бакалаврын элсэлтийн бүртгэл www.elselt.edu.mn сайтаар явагдаж байна.

Элсэлттэй холбоотой нэмэлт дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах эх үүсвэрүүдээс авч болно.

          - www.must.edu.mn  сайтын  “ШУТИС-ийн элсэгчдэд зориулсан зөвлөмж” хуудас

          - www.elselt.edu.mn бүртгэлийн сайт

         - ШУТИС-ийн https://www.facebook.com/www.must.edu.mn/ хуудас