БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛЬ, ХАРЬЯА НЭГЖИЙН ЗАХИРЛЫН ТАЙЛАНГИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УДИРДАМЖ, ХУВААРЬ