ШУТИС-ИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ, БҮРТГЭЛ, ХЯНАЛТЫН ЖУРАМ