Профессор багш нарыг аттестатчилах шалгуур үзүүлэлт