Бүрэлдэхүүн сургуулиудын харилцах дансны дугаар ,санхүүгийн ажилтнууд