1. Захиргааны үйл ажиллагааны чиглэлээр

  ШУТИС-ийн дүрэм

  ШУТИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дүрэм

  ШУТИС-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам 

  ШУТИС-ийн багш, ажилтны ёс зүйн дүрэм 

  ШУТИС-ийн Удирдах албан тушаалтны албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх, албан тушаал хавсран ажиллах журам

  ШУТИС-ийн захирлын зөвлөлийн хурлын дэг  

  Тушаал боловсруулах, хянах, бүртгэх, биелэлтэнд хяналт тавих журам

  ШУТИС-д мөрдөх албан хэрэг хөтлөлтийн заавар

  ШУТИС-ийн дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм

  ШУТИС-ийн ёслолын хувцасны загвар хэрэглэх журам

  ШУТИС-ийн Оны шилдэг багш шалгаруулах журам

  Хоолны газрын нийтлэг журам

  ШУТИС-Эрүүл мэндийн төвийн ажиллах дотоод журам

  ШУТИС-ийн архивын дүрэм

  ШУТИС-ийн Архивын сан хөмрөгийн баримтыг ашиглуулах журам

  ШУТИС-ийн профессор багш, ажилтан ажилчдыг шагнаж урамшуулах журам

  ШУТИС-ийн багш ажилтныг орон сууцны зээлд хамруулах үйл ажиллагааг зохицууулах журам

  "ШУТИС-ийн багш, ажилтны өөрийн үнэлгээний систем"-ийг хэрэгжүүлэх түр журам

  ШУТИС-ийн Ахмадын зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам 

  ШУТИС-ийн багш, ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж, урамшуулах журам 

  ШУТИС-ийн 2019 оны хамтын гэрээ 

  ШУТИС-ийн 2021 оны хамтын гэрээ 

  ШУТИС-ийн 2022 оны хамтын гэрээ 

  ШУТИС-ийн 2023 оны хамтын гэрээ NEW

  ШУТИС-ийн Музейн үйл ажиллагааг зохицуулах журам 

ШУТИС-ийн мэргэжлийн салбар, тэнхимийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам 

Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтын журам 

Өргөдөл, гомдол хүлээн авч, шийдвэрлэх журам 

ШУТИС-ийн цаг бүртгэлийн түр журам 

"ШУТИС-ийн Хүний нөөцийн бодлого"-ыг батлах тухай 

ШУТИС-ийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам NEW