3. Сургалтын үйл ажиллагааны чиглэлээр

 ШУТИС-ийн бакалаврын сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам

 ШУТИС-ийн мэргэжлийн салбар, тэнхимийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам 

  Профессор багш нарын ажлын гүйцэтгэлийг кредитээр тооцож, үнэлэх журам 

  ШУТИС-д магистр, докторын сургалт явуулах, зэрэг хамгаалуулахад баримтлах журам

  Докторантын шилжилт хөдөлгөөний журам

  Магистрын шилжилт хөдөлгөөний журам

  ШУТИС-д магистрантур, докторантурын эчнээ сургалт явуулах журам

  ШУТИС-ийн профессор багш нарын ном сурах, бичиг бичих журам 

  ШУТИС-ийн профессор багш нарыг аттестатчилах, профессорын баг тэнхимийн рейтинг тогтоох журам

  Профессор багш нарыг аттестатчилах шалгуур үзүүлэлт

  Мэргэжлийн ба техникийн боловсролын сургалтын багшийн сургалтын ажлыг багц цагаар тооцох журам

  ШУТИС-ийн мэргэжлийн сургалттай бүрэлдэхүүн сургууль, коллеж, МСҮТ-д суралцагчдын мэргэжлийн дадлага хийх журам

  ШУТИС-ийн мэргэжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын багуулагын төгсөгдөөс төгсөлтийн шалгалт авах, мэргэжлийн зэрэг, цол олгох журам

  ШУТИС-ийн политехник коллеж, МСҮТ-ийн багшийн албан тушаалын зэрэглэл тогтоох журам

  ШУТИС-ийн харьяа Ерөнхий боловсролын ахлах сургуулийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам 

  ШУТИС-ийн хөтөлбөрийн хорооны үйл ажиллагааг зохицуулах журам 

  ШУТИС-ийн харьяа Ерөнхий боловсролын ахлах сургуулийн элсэлтийн журам батлах тухай 

 Ахисан түвшний сургалт, судалгааны үйл ажиллагааг зохицуулах журам NEW

 ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам (2023-2024) NEW