ШУТИС-ийн мэргэжлийн болон техникийн боловсрол сургалтын багуулагын төгсөгдөөс төгсөлтийн шалгалт авах, мэргэжлийн зэрэг, цол олгох журам