СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР, МЭРГЭЖИЛ

Бакалавр, магистр, докторт суралцаж буй оюутны тоо, хөтөлбөр, мэргэжил