Эрдэм шинжилгээний хэвлэн, нийтлэл

Манай эрдэмтэд цуврал бүтээл

Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл

2018 онд олон улсын IF өндөртэй хэвлэлд нийтлэгдсэн ШУТИС-ийн судлаачдын бүтээл

Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүд