Эрдэм шинжилгээний хэвлэн, нийтлэл

  Манай эрдэмтэд цуврал бүтээл

  Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл

 2018 онд олон улсын IF өндөртэй хэвлэлд нийтлэгдсэн ШУТИС-ийн судлаачдын бүтээл