Төсөл

 Инженер, Технологийн Дээд Боловсрол Төсөл

 Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл

 ERASMUS+: Higher Education-International Capacity Building

 SMARTCITY: Innovative Approach Towards A Master Program On Smart Cities Technologies

 ERASMUS+ DESTT

 ERASMUS+ARTEST