Судалгааны нэгжүүд

 Эрдэм шинжилгээний судалгааны  төв

 Судалгааны профессорын баг

 Судалгааны профессорын баг үйл ажиллагаа явуулах түр журам 2015 он

 Профессор багш нарын ажлын гүйцэтгэлийг кредитээр тооцож, үнэлэх журамд нэмэлт өөрчлөлт орсон.
/Эрдэм шинжилгээний ажлын Б цагийн гүйцэтгэл/