Судалгааны нэгжүүд

 Эрдэм шинжилгээний судалгааны  төв

 Судалгааны профессорын баг

 Судалгааны профессорын баг үйл ажиллагаа явуулах түр журам 2015 он