Сургалтын төлбөрийн зээл хүсэгч магистрант, докторант оюутны хувьд

 Магистр, докторын сургалтанд суралцагч дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд: