ШУТИС-ийн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн хурлын шийдвэр
None