ШУТИС-ийн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлын шийдвэр
None