ШУТИС-ийн Удирдах Зөвлөлийн 2018 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн хурлын шийдвэр
None