ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2023 оны 12 дугаар сарын

26-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэх асуудал

           Хурал  Шинжлэх ухаан технологийн төв номын сангийн 604 тоот хурлын танхимд 14 цагт болно.

          Хуралд ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн гишүүдээс гадна бүрэлдэхүүн сургуулийн салбар, тэнхимийн эрхлэгч нар оролцоно.

  1. ШУТИС-2030 стратеги төлөвлөгөөний шинэчилсэн хувилбарын хэлэлцүүлэг

         Ажлын хэсэг

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2I3MDAyYWEtZGE5My00NmQzLWFkYTMtYzM0OTJlYWE3Mjg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227aef9087-c590-4578-8f84-622d561e3abb%22%2c%22Oid%22%3a%22b7656f4b-0f47-4e2f-b779-5e9c17ff1821%22%7d

 

Meeting ID: 422 805 614 278
Passcode: gwwZ5H

 

 
 

ШУТИС-ийн Захирлын ажлын алба