Тушаал боловсруулах, хянах, бүртгэх, биелэлтэнд хяналт тавих журам