ШУТИС-ийн хөтөлбөрийн хорооны үйл ажиллагааг зохицуулах журам