Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны бүрэлдэхүүн

/ШУТИС-ийн Захирлын 2017 оны 10-р сарын 13-ны өдрийн А/188 тоот тушаалын хавсралт/

Дарга

Б.Очирбат                              ШУТИС-ийн Захирал

Зохицуулагч

Х.Энхжаргал                         Сургалт, оюутны асуудал эрхэлсэн дэд захирал

Нарийн бичгийн дарга

Д.Гэрэлт-Од                          Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газрын дарга

Гишүүд

Б.Сүхбат                               Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт эрхэлсэн дэд захирал

Д.Цолмонбаатар                  Захирал

Д.Ганбаатар                          Дэд захирал

Г.Баттүвшин                          Захирал

Я.Батцэцэг                            Дэд профессор

Д.Ариунболор                       Профессор

Д.Нямсүрэн                           Профессор

Б.Сэргэлэн                            Профессор

Д.Оюун                                  Профессор

Р.Болормаа                           Дэд профессор