Цахим сургалтыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах тухай
None

БСШУС-ын Сайдын 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн “Шуурхай зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах тухай” А/43 тоот тушаал, ШУТИС-ийн Захирлын 2020 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн “Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай” А/24 тоот тушаал, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн ээлжит хуралдаанаар шинэ коронавирусын дэгдэлтийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хорио цээрийн дэглэмийг 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл үргэлжлүүлэн сунгах шийдвэр гарсантай холбогдуулан ШУТИС-ийн бүх шатны  үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр үргэлжлүүлэн явуулна.

Үүнд:

  1. Бүх түвшний сургалтын материалыг оюутанд хүргэх
  • Профессор багш нар цахим сургалтын материалыг ШУТИС-ийн Багшийн веб болон www.must.edu.mn сайтын “Цахим сургалт” цэсээр оюутанд хүргэнэ.
  • ШУТИС-ийн Оюутны веб болон www.must.edu.mn сайтын “Цахим сургалт” цэсээр тухайн судалж буй хичээлийн материалыг хүлээн авна.
  • ДарТС, Эрдэнэт цогцолбор дээд сургуулиуд дотоод сүлжээгээр, Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль elearn.sict.edu.mn хаягаар цахим сургалтыг үргэлжлүүлэн явуулна.
  1. Профессор багш нар цахим сургалтын материалыг бэлтгэж, оруулах
  • Цахим хичээлийн материал нь лекц, семинар, практик, лаборатори, бататгах асуулт, бие даалтын даалгавар болон заавар,  ашиглах  цахим ном  сурах бичгийг багтаасан иж бүрэн файл байна.
  • Тухайн хичээлийн үндсэн агуулгыг тайлбарласан pdf файл /нэг удаа оруулах файлын хэмжээ 10мв хүртэл/ ба видео хэлбэрийн файлыг upload хийсэн link /видео файлын зөвхөн линкийг байрлуулах/-ийг оруулна.
  1. Бусад
  • Зайлшгүй танхимд орох шаардлагатай хичээлүүдийг 3 дугаар сарын 31-ны өдрөөс  батлагдсан хуваариар нөхөж орно.
  • Цахим сургалтын  “СТАТИСТИК” цэсээр багш, оюутны үйл ажиллагааг хянана.

Сургалтын бодлого зохицуулалтын газар

2020.03.05