ШУТИС-ийн Удирдах Зөвлөлийн 2017 оны 12 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хурлын шийдвэр
None