Мэргэжлийн ба техникийн боловсролын сургалтын багшийн сургалтын ажлыг багц цагаар тооцох журам