Профессор, багш нарын ажлын гүйцэтгэлийг кредитээр тооцож, үнэлэх журам /хуучин/