Бүтэц, зохион байгуулалт, үндсэн чиг үүрэг

Бvтэц, зохион байгуулалт

Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн алба нь:Санхүү, хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн дэд захирал Л.Баяр-эрдэнэ-н удирдлагын дор 6 орон тоотойгоор, бүрэлдэхүүн сургуулийн санхүү, аж ахуйн ажилтнуудыг хамруулан ШУТИС-ийн бүхийл санхүүгийн үйл ажиллагааг ил тод, үр өгөөжтөй явуулах, таатай бөгөөд хүртээмжтэй нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготойгоор ажиллаж байна. 

СНББА-ны даргаар доктор (PhD)Д.Барсболд, санхүүгийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр мэргэшсэн нягтлан бодогч Ш.Цэнгэл, захиргаа хариуцсан ахлах нягтлан бодогчоор мэргэшсэн нягтлан бодогч Б.Алтантуяа, эрдэм шинжилгээ хариуцсан ахлах нягтлан бодогчоор мэргэшсэн нягтлан бодогч Б.Мөнхцэнгэл, сургалтын зээл, санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтнээр Б.Баянжаргал, бүртгэл тооцооны ажилтнаар М.Шатар нар тус тус ажиллаж байна. 

СНББА-ны зорилго:

 ШУТИС-ийн дунд болон богино хугацааны төлөвлөгөөний зорилго, зорилтууд, захирлын үр дүнгийн гэрээг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд төсөв боловсруулахад санал өгөх, батлагдсан төсвийн дагуу зарцуулалт хийх, төсвийн зарцуулалтыг үнэн зөв бүртгэх, санхүүгийн тайлан гаргах, тайланд шинжилгээ хийх, төсвийн зарцуулалтанд хяналт тавих, нягтлан бодох бүртгэлийн удирдлага, зохион байгуулалтыг хэрэгжүүлэх, эрх зүйн орчинг сайжруулах.

СНББА-ны чиг үүрэг нь: