Эрдэм шинжилгээний бодлого, төлөвлөлт


  ШУТИС -ийн Эрдэм шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэх хөтөлбөр 2007-2015 он

  МУ-ын ШУ, Технологийг 2007-2020 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө