Захирлын зөвлөл

  Хурлын төлөвлөгөө /2011-2012 оны хичээлийн жил/

  Хурлын төлөвлөгөө /2012-2013 оны хичээлийн жил/

  Хурлын төлөвлөгөө /2013-2014 оны хичээлийн жил/

  Хурлын төлөвлөгөө /2014-2015 оны хичээлийн жил/

   Хурлын төлөвлөгөө /2015-2016 оны хичээлийн жил/

   Хурлын төлөвлөгөө /2016-2017 оны хичээлийн жил/

   Хурлын төлөвлөгөө /2017-2018 оны хичээлийн жил/

   Хурлын төлөвлөгөө /2018-2019 оны хичээлийн жил/

   Хурлын төлөвлөгөө /2019-2020 оны хичээлийн жил/

   Хурлын төлөвлөгөө /2020-2021 оны хичээлийн жил/

  Хурлын төлөвлөгөө /2021-2022 оны хичээлийн жил/ ШИНЭ