8. Номын сангийн үйл ажиллагааны чиглэлээр

  ШУТИС-ийн Шинжлэх ухаан, технологийн номын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам

  ШУТИС-Хэвлэлийн газрын журам