Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл

  ШУТИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. /Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих заавар/

  Профессор багш нарын ЭШ-ний бүтээлийн эмхэтгэл №4/187, Улаанбаатар хот 2016 он,

  "Эрдмийн чуулган-2017" Профессор, багш нарын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл- №4/209, Улаанбаатар        хот 2017 он