Бусад хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, зуучлагч байгууллага

Ажлын байр хайх, бүртгэх, зуучлах үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл хөтөлбөрүүд, мэргэжлээ тодорхойлох, ажил мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, оюутан цагийн ажил, хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын арга хэмжээ, хөдөлмөрийн харилцаа, судалгаа шинжилгээний ажил, статистик мэдээ, ажил мэргэжлийн тодорхойлолт, аутсорсинг хэлбэрийн хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжууд гэх мэт хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой мэдээллийг  дараах вэб сайтуудаас авах боломжтой.