link

Шинэ элсэгч оюутанд чиглэсэн нээлттэй өдөрлөг

 Нээлттэй өдөрлөгийн арга хэмжээг хичээлийн I, II байрны дунд талбайд зохион байгуулдаг. ШУТИС-ын оюутны байгууллагууд, оюутны клубүүдийн үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах танилцуулга, шинэ элсэгч оюутнуудыг төлөвшүүлэх, хамтран ажиллах боломж олгон гишүүнчлэлд бүртгэх бүртгэлийг  зохион байгуулдаг

Affiliated schools