link

Шинэ элсэгч оюутнуудад чиглэсэн “Танд тусалъя” аян

Шинэ элсэгч оюутнуудад чиглэсэн “Танд тусалъя” аяны ажлыг бүрэлдэхүүн сургуулийн оюутны зөвлөлүүд шинэ оюутан түүний эцэг эхэд туслан чиглүүлж өгөх мөн сургалтын албаны ачаалал багасгах үүрэгтэйгээр ажилладаг

Affiliated schools