ШУТИС-ийн оюутны мэргэжлийн болон сайн дурын клубүүдийн тайлан хэлэлцэх хурал болно
admin

ШУТИС-ийн оюутны мэргэжлийн болон сайн дурын клубүүдийн тайлан хэлэлцэх хурал болно.

Хурал: 2021 оны 05дугаар сарын 21 нд 16:00 цагт TEAMS-ээр зохион байгуулагдана. 

TEAMS хаяг: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4bmi4Am8sX85MbZtrbkiCCk-QQdKwvVm-7SmAUHn5ik1%40thread.tacv2/General?groupId=e0ae3aaf-10a3-422d-9d0d-56851abb5fd4&tenantId=7aef9087-c590-4578-8f84-622d561e3abb

Оюутны соёл, үйлчилгээний алба